Load...

Kiên định theo con đường Bác đã chọn

Năm 1930, tại Hương Cảng – Trung Quốc, Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản ở trong nước để thành lập một Đảng thống nhất – Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong các văn kiện tại sự kiện quan trọng này, Nguyễn Ái Quốc khẳng định chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để tiến tới xã hội cộng sản.

Chương trình vắn tắt của Đảng cũng xác định: Đảng không bao giờ hy sinh quyền lợi của giai cấp công nhân và nông dân cho một giai cấp nào khác.

Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chăm lo đời sống, hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu quan trọng của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Kiên định theo con đường Bác đã chọn - Ảnh 1.

Cách mạng tháng Tám thành công, ngay trong những ngày đầu tiên giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã yêu cầu Chính phủ phải thực hiện ngay 4 việc: “Làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân có học hành”.

Cả đời người chỉ có một ham muốn: “…ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”.

Chủ nghĩa xã hội theo Hồ Chí Minh đơn giản là “không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, trước hết là nhân dân lao động”.

Sau này, khi Người đã đi xa, tư tưởng, quan điểm này vẫn nguyên giá trị và được Đảng ta tiếp tục thực hiện.

Trong cương lĩnh của Đảng được sửa đổi bổ sung qua các Đại hội VII ( năm1991); Đại hội XI năm 2011 đều xác định “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng ta”.

Tại Đại hội XIII vừa qua, Đảng ta cũng tiếp tục xác định kiên định mục tiêu độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội, đồng thời khẳng định tất cả vì lợi ích của nhân dân là nguyên tắc nhất quán, hàng đầu và bao chùm lên mọi chủ trương chính sách.

Chúng ta đang và sẽ mãi kiên định con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn.

Trong một bài viết mới đây, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục nhấn mạnh: “Mọi đường lối của Đảng, chính sách pháp luật và hoạt động của Nhà nước đều vì lợi ích của nhân dân, lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu”.

Xây dựng chủ nghĩa xã hội là kiến tạo một kiểu xã hội mới về chất theo tư tưởng Hồ Chí Minh là một nhiệm vụ là không hề đơn giản, dễ dàng. Nhưng nói như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đây vẫn sẽ là còn đường dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi đến mục tiêu cao cả: Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Bí quyết lâu đời lúc muốn xóa nếp nhăn, hay bôi lên mặt…