Load...

Cán bộ, đảng viên Văn phòng Chủ tịch nước phải đi đầu trong phong trào thi đua

Báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà cho biết, trong 5 năm qua, Văn phòng Chủ tịch nước thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị: Nghiên cứu, tham mưu, tổ chức phục vụ Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước triển khai chương trình hoạt động đối nội, đối ngoại, công tác thi đua, khen thưởng Nhà nước; nghiên cứu, tham mưu xây dựng bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; thi đua phòng chống tham nhũng, quan liêu, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Bên cạnh việc tổ chức các phong trào thi đua thực hiện Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Văn phòng Chủ tịch nước tích cực hưởng ứng, triển khai thực hiện các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động thông qua những hành động thiết thực, cụ thể. Lập thành tích chào mừng kỷ niệm ngày thành lập, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức triển khai các phong trào thi đua do Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp phát động; phối hợp các đoàn thể cơ quan tổ chức phong trào thi đua yêu nước.

Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước kịp thời phát hiện, giới thiệu, bồi dưỡng và nhân rộng tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, mô hình mới, nhân tố mới, tạo sức lan toả trong cơ quan; thực hiện đồng bộ 4 khâu: Phát hiện – Bồi dưỡng – Tổng kết – Nhân điển hình tiên tiến. Công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào thực chất, khen thưởng đúng người, đúng việc, đúng thành tích, công khai, công bằng, đúng quy trình thủ tục, chú trọng đối với người lao động trực tiếp.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nêu rõ mục tiêu nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới, tạo sức lan tỏa tích cực trong cơ quan. Các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả gắn với việc tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của Văn phòng Chủ tịch nước; nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình Luật Thi đua, khen thưởng; nâng cao vai trò, vị trí và chất lượng hoạt động của Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã đánh giá cao những kết quả cơ quan này đã đạt được và đề nghị mỗi cán bộ, công chức và người lao động Văn Phòng Chủ tịch nước tiếp tục thấm nhuần lời dạy thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao Văn phòng có nhiều sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức các phong trào thi đua yêu nước phù hợp, Phó Chủ tịch nước đề nghị các đơn vị trực thuộc Văn phòng tiếp tục căn cứ vào đặc điểm, điều kiện cụ thể, cụ thể hóa các nội dung thi đua gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là thi đua nâng cao hơn nữa chất lượng công tác nghiên cứu, tham mưu tổ chức phục vụ tốt nhất các hoạt động đối nội, đối ngoại của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước trong thời gian tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Đau khớp sẽ hết trong 2 giờ khỏi sau 3 ngày nếu làm điều này